مفهوم تور جهان گستر

تور جهان گستر یا وب یک روش معماری یا به عبارتی یک نظام برای ذخیره سازی و دسترسی به مستندات به هم پیوند خورده ای است که روی هزاران هزار ماشین در كل جهان پراکنده و توزیع شده اند. مطالعه بیشتر